افزایش اصطکاک هنگام فرود

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

 فرود بر روی تک رشته طناب با قطر کم و یا حتی دو رشته طناب نو و لغزنده گاهی ترسناک و یا حتی بسیار خطرناک می باشد.

اگر طناب به سرعت داخل ابزار شما حرکت کند و توان کنترل را نداشته باشید ممکن است آسیب جدی ببینید.

یکی از راه هایی که میتوان ان را کنترل کرد پوشیدن دستکش است. تا بتوان حرارت و سرعت حرکت طناب را کنترل کرد و خطر را در فرود کمتر کرد.

دومین روش هنگام استفاده از ابزار های حمایت و فرود (خانواده  ATC) را در ادامه توضیح می دهیم.